Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK HELSE- og AVHOLDSFORBUND

(ajourført etter generalforsamlingen 22.mai 2011)

§ 1. Navn og område:

Navnet tilkjennegir også arbeidsområdet: Norsk Helse- og Avholdsforbund (NHA).

§ 2. Formål:

NHA har sin bakgrunn i Syvendedags Adventistsamfunnets verdisyn og livsstil. Organisasjonen har som formål å fremme folks fysiske, psykiske, sosiale og åndelige helse. I omsorgen for hele mennesket er motivering til avhold fra alkohol, narkotika, tobakk og andre skadelige substanser en hovedsak. NHA arbeider også med kosthold, mosjon og det psykososiale feltet.

§ 3. Arbeidsfelt:

Organisasjonen ønsker å skape positive holdninger til en rusfri og sunn livsstil blant barn, ungdom og i samfunnet generelt:

a) ved engasjement i barnegrupper på alle alderstrinn, speiderlag, ungdomslag, sang- og musikkvirksomhet og annet organisasjonsarbeid.

b) ved å arrangere kurs, seminarer og foredragsvirksomhet.

c) ved å delta i nærradioarbeid og annen mediavirksomhet.

d) ved å medvirke til utgivelse av helse- og avholdslitteratur.

e) ved å påvirke offentlige myndigheters meninger og edruskapspolitikk i samarbeid med andre rusmiddelpolitiske organisasjoner.

§ 4. Medlemskap:

NHA er organisert i lokale avholdslag, oftest i samarbeid med Syvendedags Adventistsamfunnets menigheter i Norge. Alle medlemmene betaler kontingent som er fastsatt i styret. Medlemmene kommer fra følgende grupper:

a) Medlemmer i Syvendedags Adventistsamfunnets menigheter i Norge som har gitt positiv tilbakemelding om at de ønsker å være medlem i NHA.

b) Barn og ungdom som er med i NHA’s Barne- og Ungdomsklubb ”Rusfritt” for de mellom 6 og 15 år.

c) Andre personer som sympatiserer med NHA’s verdier, målsettinger og arbeid.

§ 5. Generalforsamling:

Generalforsamlingen vedtar overordnede retningslinjer for organisasjonens arbeid. NHA har generalforsamling annet hvert år. Innkalling skjer ved kunngjøring i Advent Nytt og pr. brev. Det skal gå minst 2 uker imellom tidspunktet for kunngjøring og innkalling til generalforsamlingens begynnelse.

Generalforsamlingen er sammensatt av alle aktive medlemmer i NHA. Dessuten sendes en representant fra hvert lokallag, mens lag med over 100 medlemmer kan sende to representanter.

Generalforsamlingen velger en eller flere delegerte som skal lede forhandlingene. Medlemmer av det avgående styret og lederne for de tre distriktene i Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge har automatisk stemmerett ved generalforsamlingen.

§ 6. Nemder:

Generalforsamlingen oppnevner stående valgnemd og stående vedtektsnemd for kommende 2 års periode. Valgnemda skal ha 7 medlemmer og vedtektsnemda 3 medlemmer. Leder for Syvendedags Adventistsamfunnet – DNU eller den han bemyndiger leder valgnemdas arbeid.

§ 7. Styre og arbeidsutvalg:

Generalforsamlingen velger leder og styre. Styret skal bestå av 9 medlemmer. Styret skal ha leder, nestleder, sekretær, kasserer. Leder for Syvendedags Adventistsamfunnet – DNU eller den han bemyndiger, og Unionens Helse- og Avholdssekretær er faste medlemmer av styret. Unionens Helse- og Avholdssekretær er styrets sekretær.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Det tar for seg de foreliggende sakene mellom styremøtene. Rapport fra arbeidsutvalgets møter skal sendes til alle styremedlemmer.

a) Lederen innkaller til styremøter og leder dem.

b) Nestlederen leder styremøtene ved lederens fravær.

c) Sekretæren fører rapport ved møtene.

d) Kassereren forvalter alle innkomne midler etter styrets vedtak.

§ 8. Finanser og revisjon:

Organisasjonens finanser består av stønad fra det offentlige, kontingent fra medlemmer, kollekter opptatt i Syvendedags Adventistsamfunnet – DNU og andre gaver. Regnskapet for NHA revideres av en ekstern offentlig godkjent revisor.

§ 9. Vedtektsendringer:

Disse vedtektene kan bare endres ved generalforsamlinger i NHA. Endringsforslagene må oppnå minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.

§ 10. Oppløsning:

Generalforsamlingen kan oppløse NHA ved to tredelers flertall. Hvis NHA eller et lokalt avholdslag blir oppløst tilfaller eiendelene den nærmeste overordnede instans innen Syvendedags Adventistsamfunnets avholdsarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.